Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Všetky kategórie
  Používateľské menu

  Reklamačný poriadok

  Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného kupujúcim v zmysle VOP zverejnených na stránkach internetového obchodu

  www.rematiptop.sk od spoločnosti:

  REMA TIP TOP INCO-SK, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 255, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 31621643, DIČ: 2020479802, IČDPH: SK2020479802, zapísanou v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2423/S. Sídlo firmy je aj kontaktnou adresou. Kontaktný mail info@rematiptop.sk, telefón +421 903 995 091. Ostatné kontaktné informácie sú uvedené v časti Kontakty.

  1. Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru

  1.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje KZ, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Tovar nesmie mať ani právne vady.

  1.2. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

  1.3. Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúcemu. Ak je rozpor medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v zmluve, je rozhodujúce určenie opísané v zmluve. Ak v týchto určeniach nie je rozpor, má mať tovar vlastnosti podľa oboch týchto určení.

  1.4. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

  2. Vady tovaru

  2.1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v článku 1. má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

  2.2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

  2.3. Ak sa podľa zmluvy použili pri výrobe tovaru veci, ktoré odovzdal kupujúci, nezodpovedá predávajúci za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí, ak predávajúci pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol odhaliť nevhodnosť týchto vecí pre výrobu tovaru alebo na ňu kupujúceho upozornil, ale kupujúci trval na ich použití.

  2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

  2.5. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

  2.6. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

  2.7. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.

  2.8. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

  2.9. Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

  a) kupujúci vady zistil,

  b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa odsekov 2.6 a 2.7. , alebo

  c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

  3. Záruka za akosť

  3.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

  3.2.

  Predávajúci poskytuje záruku na tovar šesť mesiacov odo dňa predaja. Ak má tovar dátum exspirácie vyznačený na obale, poskytne záručnú dobu do tohto dátumu, avšak maximálne po dobu 6 mesiacov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  3.3. Záručná doba

  začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

  3.4.

  Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

  4, Nároky z vád tovaru.

  4.1. Ak má tovar vady a významným spôsobom je porušená KZ, kupujúci môže:

  a)

  požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

  b)

  požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

  c)

  požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

  d)

  odstúpiť od zmluvy.

  4.2. Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 4.1. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  4.3. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 4.2., má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení KZ.

  4.4. Popri nárokoch ustanovených v odseku 4.2. má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

  4.5. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

  4.6. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa odseku 4.9., je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

  4.7. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

  4.8. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa odseku 4.7. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 4.7.

  4.9. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 4.7. alebo 4.8., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa odseku 4.7. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

  4.10. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Ustanovenia odsekov 4.11. až 4.14. platia obdobne.

  4.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

  4.12. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

  4.13. Ustanovenie odseku 4.12. však neplatí,

  a)

  ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo

  b)

  ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

  4.14.

  Ustanovenie odseku 4.12. takisto neplatí, ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

  4.15. Nároky z vád tovaru sa ďalej nevzťahujú na:

  - opotrebnenie tovaru spôsobeného jeho užívaním

  - tovar predávaný za nižšiu cenu – tu len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá

  - ak to vyplýva z povahy veci

  5. Postup pri uplatnené reklamácie kupujúcim

  5.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu (viď ods. 4.2.) od zistenia vady tovaru. Pre príjem reklamovaného tovaru a dokladov k reklamácii je určená kontaktná adresa a email predávajúceho.

  5.2. Záväzný postup pri uplatnení reklamácie kupujúcim:

  - pre rýchlejšie vybavenie reklamácie môže kupujúci o reklamácii predom informovať predávajúceho telefonicky, emailom, prípadne písomne

  - kupujúci doručí reklamovaný tovar na kontaktnú adresu predávajúceho (dobierku predávajúci nepreberie), pričom kupujúci je povinný zabaliť tovar tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zničeniu

  - kupujúci k reklamovanému tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru (daňový doklad), alebo iný dokument, preukazujúci kúpu tovaru. Kupujúci je povinný predávajúceho písomne informovať o tom, aký nárok z vady/vád tovaru si zvolil, špecifikovať závadu a/alebo popísať, ako sa prejavuje

  - v prípade, že nie je účelné tovar dopravovať k predávajúcemu, zmluvné strany sa dohodnú, kde a kedy bude tovar pripravený na posúdenie reklamácie a prípadný servisný zásah na zariadení.

  5.3. Pokiaľ predávajúci pri obhliadke reklamovaného tovaru zistí, že tovar bol používaný inak, ako na dohodnutý, alebo na obvyklý účel (pozri ods. 3.1.), do tovaru bolo zasahované neodborným spôsobom, alebo kupujúci nestihol reklamovať tovar v záručnej dobe, predávajúci reklamáciu zamietne a kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s podanou reklamáciou. Predávajúci je pre posúdenie reklamácie po technickej stránke povinný použiť tzv. určenú osobu, ibaže tou osobou je on sám. O zamietnutí reklamácie predávajúci vyhotoví písomnou formou odborné posúdenie s označením subjektu, ktorý toto posúdenie vykonal.

  5.4. Ak bola reklamácia uznaná, o jej ukončení predávajúci bezodkladne písomne informuje kupujúceho. Ukončenie reklamácie prebehne spôsobom podľa zvoleného/dohodnutého nároku z vady/vád tovaru.

  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdny

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr